Kompensasjon ved langvarige straumbrot

Nordvest Nett har generelt sett høg leveringstryggleik. Det er svært sjeldan at kundar vert ramma av langvarige avbrot, men dette kan sjølvsagt skje ved større havari og ekstremvér. Kundar som opplevar sammenhengande straumbrot på meir enn 12 timar har rett på kompensasjon for dette (ifølgje NVE sitt regelverk).
Frå og med 01.januar 2021 skal det gå automatikk i dette, og ein slepp difor gamal praksis med søking av kompensasjon. 

Kompensasjonen vil gjelde per målepunkt, og ikkje per kunde slik som tidlegare.

Som grunnlag for kompensasjon vil lengda på avbrotet vere avgjerande. Avbrotstida vert regna frå det tidspunkt Nordvest Nett får melding, eller burde fått melding om avbrotet. Fleire påfølgande straumbrot reknast som samanhengande dersom ikke normal straumforsyning haldast ved lag i minimum to timar. Kompensasjonsordninga gjeld ikkje for kundar som har avtale om utkoplbart forbruk.

Dei nye satsane for kompensasjonen er fastsatt av NVE og er følgande:

  • Hushaldning får 500 kroner ved avbrot på 12 timar og deretter ein sats på 40 kroner timen.
  • Fritidsboliger får 125 kroner ved avbrot på 12 timar og deretter ein sats på 10 kroner per time.