Nøytralitet og åpenhet

Gjennom energiloven og tilhørende forskrifter stiller myndighetene krav til Nordvest Nett og andre nettselskap om nøytral opptreden. Åpenhetsloven har som mål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Kravene til nøytral opptreden handler overordnet om at Nordvest Nett ikke skal gi fordeler til enkelte aktører framfor andre.
Det er mange ulike bestemmelser/krav, her nevnes noen utvalgte eksempler:

Strømleverandører; Nordvest Nett skal ikke gi fordeler og/eller informasjon til en enkelt strømleverandør. Alle strømleverandører skal behandles likt. Vi tillates ikke å anbefale en spesiell strømleverandør til kunden.
Kunder; Nordvest Nett skal ikke gi fordeler til enkeltkunder, alle kunder skal behandles likt, få samme informasjon, like betingelser for tilknytning, nettleie o.l. Eventuelt konserninterne kunder skal ikke ha andre betingelser/informasjon/fordeler som andre ikke får.
Produsenter; alle produsenter skal behandles likt, få lik informasjon, vilkår og betingelser o.l.
Kryss-subsidiering; Nettleien skal kun dekke kostnader ved nettvirksomheten. Kostnader som gjelder andre virksomheter skal ikke føres/legges på nettvirksomheten.
Data-deling; Deling av data er omtalt i mange regelverk som blant annet personopplysningsloven. Med hensyn til regelverket for nøytralitet handler krav rundt datadeling først og fremst om at data som deles med èn må deles med alle.
Utleie ansatte; Regelverket for nøytralitet tilsier at nordvest Nett ikke skal drive annen virksomhet enn nettvirksomhet. Utleie av ansatte kan kun skje ved reell overskuddskapasitet.
Anskaffelser; Regler rundt anskaffelser (og salg) fra Nordvest Nett. Prinsippet her er at alle anskaffelser som Nordvest Nett gjør skal skje i markedet/konkurranse. Som en hovedregel tillates vi ikke å kjøpe tjenester fra morselskap med mindre disse er det regelverket definerer som administrative fellestjenester. 

Nordvest Nett sitt styre har lagt ut sin redegjørelse her.