Leveringsplikt

Nordvest Nett plikta å levere straum til våre nettkundar som står utan avtale med kraftleverandør. 

Leveringspliktig straum er dyrt!
Nordvest Nett er netteigar og ikkje kraftleverandør. Denne ordninga skal kun sikre at nettkundar får straum i ein midlertidig fase før dei har inngått avtale med ein ordinær kraftleverandør. Dette er grunnen til at straum fra leveringsplikt er dyrare enn straum fra kraftleverandør. 
Nordvest Nett sine priser på leveringspliktig straum er basert på spotpris tillagt eit påslag. 

Periode
Første seks veker: Nord Pool Spotpris + påslag 6,25 øre/kWh. Dette inkluderer også kostnader til innkjøp og elsertifikat. 
Etter seks veker: Nord Pool Spotpris + påslag 10 øre/kWh + elsertifikat.
Etter tolv veker: Nord Pool Spotpris + påslag 13,75 øre/kWh + elsertifikat.

For å unngå leveringspliktig straum må du bestille straumavtale med ein ordinær kraftleverandør. Du står fritt til å velge kva for ein kraftleverandør du vil inngå avtale med. Få oversikt over ulike kraftleverandørar i ditt område på strompris.no.

Ved å gå vidare til bestillingsskjema bekreftar eg at informasjonen over er forstått.

Skjema for bestilling av abonnement.