Kostnadar

Tilbod om tilknytning
Nordvest Nett utarbeider på forespørsel tilbud om tilknytning basert på ei forhåndskalkyle av aktuelt anlegg. Tilbodet skal inneholde opplysninger om eventuelt anleggsbidrag. Vanligvis inneheld ikkje tilbodet om anleggsbidrag grøftekostnadar. Det forutsettes normalt at den enkelte utbygger sørger for å få gravd dei nødvendige grøftene fram til tomtegrensene sjølv, og at den enkelte husbygger bekoster grøft fram til huset. Dersom Nordvest Nett etter forespørsel likevel skal utføre grøftearbeid, vil dette tas med i anleggsbidragsberegninga.

Anleggsbidrag
Anleggsbidrag er eit investeringstilskot som krevst inn frå våre kunder. Dette benyttast når det må investerast i nye nettanlegg for å kunne knytte kundane til straumnettet eller for å kunne levere ei høgare maksimaleffekt.

I praksis betyr dette at det er den kunden som initierer utbygginga av straumnettet som må bære kostnaden som påførast nettselskapet.

Det er også anledning til å kreve anleggsbidrag ved forsterking av nettet til eksisterande kundar. Nordvest Netts retningslinjer for beregning av anleggsbidrag bygger på NVEs forskrifter. For beregning av anleggsbidraget brukast RENs kalkulasjonsverktøy.

Eksempel på kostnadar som inngår i beregningsgrunnlaget for anleggsbidraget: 
• kabel og dekkbord 
• materiell 
• alle kostnader ved økning av transformatorkapasitet 
• arbeidstimer

I anleggsbidraga er det som hovedregel ikkje medregna eventuelle grøftekostnader. Dette må ordnast og betalast av kunde/utbygger. Nordvest Nett kan på forespørsel tilby å ta med grøftekostnader i anleggsbidraget.

Nettselskapa i Norge er underlagt ei sterk og detaljert regulering der inntekta beregnast og definerast av myndigheitene og ikkje selskapa sjølv.

Ordninga skal sikre likebehandling av alle kundar. Kostnaden blir plassert der den faktisk er, nemlig hos kunden som faktisk skal bruke anlegget

Eigerskap, drift og vedlikehold
Alle nettanlegg fram til grenseskillet mellom kunders installasjoner og Nordvest Netts straumnett (tilknytningspunkt) er Nordvest Netts eigendom, sjølv om deler av straumnettet heilt eller delvis er finansiert gjennom anleggsbidrag betalt av kunde. Nordvest Nett har drifts- og vedlikehaldsansvar for eige straumnett og vil dekke alle framtidige drift-, vedlikehold- og reinvesteringskostnadar.

Ombygging
Skal det gjerast reparasjonar eller endringer på eksisterande bygg/installasjonar, må ofte straumen koblast frå, for så å koblast til att. Det er elektroinstallatøren som melder arbeidet til Nordvest Nett. 
Ved utviding av elektriske installasjonar som fører til større effektbehov kan det krevst anleggsbidrag dersom Nordvest Nett må forsterke sine anlegg.