Før bygging og endring

Bestilling av utførelse
Det er utbyggeren som bestiller utførelsen av den elektriske installasjonen i bygget hos ein elektroinstallatør. Installatøren bør derfor engasjerast tidlig i byggeprosessen.

Ombygging
Skal det gjerast reparasjonar eller endringer på eksisterande bygg/installasjoner, må ofte straumen koblast fra, for så å koblast til att. Stikkledning i luft er isolert, men vêr og vind kan ha forårsaka forringing av isolasjonen. Det er derfor viktig at fagperson kontaktast før arbeidet, slik at personskade ikkje oppstår. Det er elektroinstallatøren som melder arbeidet til Nordvest Nett. 

Graving/stikkledning i jorda
Endringer i terrenget over tid kan medføre at kablar i jorda ikkje lenger har same plassering som då dei var ny. Av sikkerhetsmessige årsakar er det difor viktig at du sjekker forholda først.

Spørsmål om kabelpåvisning rettes direkte til Nordvest Nett.

Tilbod om tilknytning
Nordvest Nett utarbeider på forespørsel tilbod om tilknytning basert på ei forhåndskalkyle av aktuelt anlegg. Tilbodet skal innehalde opplysninger om eventuelt anleggsbidrag. Eventuelle grøftekostnader bekostes vanligvis av kunde/utbygger, men kan utførast av Nordvest Nett om ønskelig.

Plassering av bygg
Du er sjølv ansvarlig for å plassere alle bygg riktig, enten det er søknadspliktig eller ikkje. Dette gjeld òg tilbygg, terrasser og plattinger. Les meir her.