Arbeid nær linjer/kablar

Arbeid (eks. graving, kraning, skogrydding, betongpumpebil mm.) nær linjer eller kablar kan medføre fare for liv, helse, materiale og eiendom. Difor er det viktig at du sjekker forholda først.

Husk:

 1. Før du skal arbeide nærare høgspentlinjer enn 30 meter må du først kontakte Nordvest Nett. Ein representant frå nettselskapet vil deretter ta kontakt, og vere med på å finne sikre arbeidsmetodar.
 2. Ved gravearbeid og arbeid som kan påvirke kablar i bakken skal Nordvest Nett kontaktast for å avklare om det er straumkablar i bakken. Om nødvendig må kablane påvisast.

Det er ein aukande tendens i antall ulukker og konfliktpunkt mellom trasnport- og anleggsredskaper og nettselskapets linjer og kablar. Dette gjeld også i området til Nordvest Nett og kan blant anna skuldast:

 • Stor aktivitet innan bygg- og anleggsbransjen.
 • Høgt tempo og mange aktørar.
 • Nye og uerfarne aktørar.

Viktige moment for å unngå ulukker:

 • Planlegg gjennomføringa i god tid.
 • Velg riktig redskap/utstyr for å unngå konflikt med leidninger. 
 • Gjennomfør ei Sikker Jobb Analyse (SJA) på arbeidsstaden.
 • Ikkje utsett deg og/eller dine medarbeidera for ekstra fare.
 • Hald avstand til elektriske leidninger.
 • Følg anvisning frå nettselskapets representat ved graving nær kablar. 

Husk: Dei flest ulukker skjer fordi ein "berre skulle". 

Skadevolders erstatningsplikt
I tillegg til skader på personar og utstyr vil skadevolder kunne bli erstatningspliktig til nettselskapet for reparasjonskostnadar og kostnadar for Ikke Levert Energi (KILE). Skadevolder vil på same måte kunne bli haldt ansvarleg for skade forårsaka av tredjepart dersom anleggsområdet ikkje er tilstrekkelig sikra. Slike erstatningsbeløp kan bli på fleire hundre tusen kroner.  

Ved virksomheit der fara er til stades for kontakt eller nærheit må Nordvest Nett kontaktast i god tid før arbeidet startar. Vi vil angi korleis ein forheld seg på staden før arbeidet startar.

Graving
Det er viktig å forsikre seg om at det ikkje ligg kablar skjult i bakken før ein set i gong gravearbeid. Brot på straumkablar kan få store kosekvensar og gjer mange straumlause. Du som skal grave har ansvaret for å sikre kabelpåvising og for merking av påvist kabeltrasé.

Nordvest Nett skal kontaktast i god tid før arbeidet startar for opplysning og evt. påvising av kablar.