Vi har lagt bak oss eit år med låge starumprisar og låg rente, dette har redusert Nordvest Nett sine overføringskostnader i kraftnettet. I tillegg kan Nordvest Nett vise til høg effektivitet samanlikna med andre nettselskap, noko som også bidreg til at vi kan setje ned nettleigeprisane. 

Det er andre reduskjon på eitt år. Sidan januar 2020 har den årlege nettleigekostnaden for våre kundar blitt redusert med om lag 8%.

Vi er svært nøgd med å kunne setje ned nettleiga igjen. Det viser at effektiv drift kjem kundane til gode.

tariffar 1. januar 2021.png


For å sjå alle tariffane kan du trykke på denne sida.