Nettleien utgjør i snitt rundt en tredjedel av din totale strømregning. Du betaler rundt regnet 30 prosent til kraftleverandøren, rundt regnet 30 prosent av regningen til nettselskapet og de resterende 40 prosent består av offentlige avgifter.

Nettleien for husholdninger består som regel av to ledd. Fastleddet dekker de faste kostnadene som fakturering og administrative kostander, og et energiledd som varier med hvor mye strøm som brukes.

Bestemmer inntektene

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) regulerer nettselskapene økonomisk gjennom fastsettelse av årlige inntektsrammer. Inntektsrammene setter øvre begrensing på hvor mye selskapene kan ta betalt for overføring av elektrisk kraft. Reguleringen skal hindre at selskapene utnytter sin monopolsituasjon.

Nettleien

Nettleien skal dekke selskapets utgifter til vedlikehold, investeringer, administrasjon, drift, renter og avdrag på gjeld og skal påplusses offentlige avgifter. Inntektsrammen er den samme uavhengig av strømforbruket fordi det koster omtrent det samme å drifte nettet om det fraktes mye eller lite strøm.

Dette påvirker nettleien

Mens NVE bestemmer selskapets inntjening, anslår selskapet hvor mange kilowattimer (kWh) kundene kommer til å bruke i året som kommer. Nivået på nettleien per kWh beregnes ved anslått forbruk delt på antallet forbrukere.

Nettleien kan variere og gå både opp og ned fordi den påvirkes av mange faktorer:

  • Strømforbruket: Treffer nettselskapet dårlig med sine strømforbruk-beregninger, får selskapet en mer- eller mindreinntekt i forhold til tillatt inntjening. Hvis kundene bruker mindre strøm enn antatt, må selskapene øke nettleien. Og omvendt må selskapene redusere nettleien hvis kundene bruker mer strøm. Selskapene får uansett ikke mer nettleieinntekter enn det som er fastsatt av myndighetene  
  • Kraftpris: Transport av strøm i strømnettet vil alltid føre til noe svinn. Hvis kraftprisen øker koster det mer å kjøpe inn kraft for å dekke svinnet og det vil gi en økning i nettleien. Og omvendt hvis kraftprisen synker  
  • Vedlikehold og investeringer: Øker behovet for investeringer og vedlikehold, vil det gi dyrere nettleie  
  •  Avgifter: Nettselskapene er pålagt å plusse offentlige avgifter på nettleien. Dette er avgifter som merverdiavgift, avgift til Enova som skal finansiere energieffektiviseringstiltak, og elavgift (forbruksavgift) med hovedformål å skaffe inntekt til staten, men også å begrense strømforbruket. Øker avgiftene, øker også nettleien